ࡱ> R.bjbjqq5ee)055555III8edI9@^1*[o ???????$B9EP?!5{11{{?55R?%%%{ 55?%{?%%','`:8Ii$'? @09@$'Ei$E,'E5,'l{{%{{{{{??%{{{9@{{{{E{{{{{{{{{ : Nm[^gNOu;mO{tRl _Bla?z ;`R ,{Nag :N[UgNOu;mON N{yNOO 6R^ R:_NOOĉ{t 9hncV[Tw0^ gsQĉ[ ~T,g^[E 6R[,gRl0 ,{Nag [eNOO6R^ ^u_N NSR N O4ls^N~Nm>yOSU\v^ S%cOW,g\O(u0 N NOO?eV{NvQN>yO?eV{vTc cؚQeRHe0 N ?e^ON>yORϑSNv~T RRRQe0 V {?e>eCg >e{~T OS gR,ĉؚHe0 N WaN~y{ ^\0W{t ^O=\O R`{t0 mQ lQ_0lQs^0lQck0lQO0 N ĉ0Qnx0Se0 ,{ Nag S~N NNl?e^l?e#,gL?e:SWQNOO]\O0S~Nl?e^l?eN N{yS~l?e /fNOO[ybv#N;NSO aNGNl?e^0WSRNYN N{yaNGWS /fStT[8hNOO3uv#N;NSO0 ~S^0:S Nl?e^cCg S~l?eS\NOO[ybCgYXb N>e0RaNGWS [e01uaNGWS #NOO3uSt0g8h[0lQ:y[yb0[g Y8hI{]\O0S~l?e蕔^R:_]\Oc[ OSRaNGWS ePhQ6R^:g6R [g[NOO]\O_U\cw[hg0 QgE\ lYXTON N{yQgE\ YO ^S_OSRaNGWS ZP}YNOOg8h[0lQ:yTl;Nċ0[g Y8hI{]\O eckS_t1u N_b~0c0 ,{Vag T~l?e0"?eI{ gsQ蕔^S_R:_NOO{t cO]\OagN [UNOODёO:g6R \NOODёT]\O~9~eQ"?e{ nxONOO]\Ock8^ЏL0 ,{Nag T~l?e蕔^S_OS T gsQePhQ[U>yOQeR[^~NmrQ8h[:g6R :N[8h[O[acOOo`/ec0 ,{mQag R>yORϑǏPc`0QMQ6e90z.^vbyv0RR gR:gg0_U\_?a gRI{e_SN>yOQeR0 NOO[a[agN ,{mQag 7bM|rQ0[^6eeQ0[^"N/f[NOO[avW,gagN0 c gS_0W8^OO7bSvE\l QqQ Tu;mv[^bXTNGW6eeQNONS_0WNOOhQ N[^"NrQ&{TS_0WNl?e^ gsQĉ[agNv SN cĉ[ z^[:NNOO[a0 7bM|@b(W0W:NWG gbSW0W0SRQQgƖSO~Nm6evRMv[^ 3uQQgNOO0 ,{Nag [UWaNNOOhQ6qX:g6R0NOOhQ1u^Nl?e^9hnci`yOSU\4ls^TirNSR`Qe0R`te ek)\WaNT:SWKNNOOhQ]ݍ0 ,{kQag qQ Tu;mv[^bXT /fcwQ gl[a{Q0b{Q0vb{QsQ|v^gqQ TE\OOvbXT wQSOSb N MvP N 6rkN*gbt^P[sYSb{QP[sY0~P[sY0^ZZuP[sY  N ]bt^FO Nrzu;mvP[sY Sb(W!hcS'Yf[,gySN Nf[SYevbt^P[sY V RceO{Qvd[?QƉ:N@b(WvbN[^bXT N vQNwQ gl[a{Q0b{Q0vb{QsQ|v^gqQ TE\OOvNXT0 ,{]Nag NRNXT NeQqQ Tu;mv[^bXT N 1uNllb[JT1Y*vNXT N ޏ~3t^+T3t^ 1y[^rzu;mv[YeYeLNXT N (WvrQ gRvNXTT(W:_6Rybk@bQgbL:_6RybkvNXT0 ,{ASag [^6eeQ/fcqQ Tu;mv[^bXT(Wĉ[gPQvhQS/eM6eeQ Sbcbd4~v*NN@b_zS*NN cĉ[4~v>yOO'`/eQTv]D'`6eeQ0~%Q6eeQ0"NQ6eeQTlyQ6eeQI{sёT[ir6eeQ0 [^NGW6eeQ/fc[^;`6eeQdNqQ Tu;mv[^bXTNpe@b_0Rvs^GWpe0 ,{ASNag [^"N/fcqQ Tu;m[^bXTb gvhQ萨RNT NRN ;NSb N sё0LX[>k0FUNOi08R0Wё0NTQt"0:PCgI{ёDN N :gRfkuNR'`ePNekfdY N T 096 N ?bK\00WN V _RbbDON0*NSO]FU7b0QlNNT\O>yI{b_bvDN N vQN"N0 ,{ASNag [^bXT g NRL:NKNNv ^S_fb NNStvQNOO3u N (Wl[RR1\Nt^kQ gRRReckS_t1ub~1\Nbb~NNuNRRv; N b~MTNOO~R:ggb~RNXT[vQ[^rQۏLg Oel8h[[^6eeQT"Nv; N Eeaw[^NS06eeQT"NrQ bcOZGP3uPgev; V ǏyZZ0`N0lI{e_>e_]^_"N b>e_l[^_a{Q90b{Q90vb{Q9TvQNTlDNS6eeQv; N l[a{Q0b{Q0vb{QN ga{Q0b{Q0vb{QR FO*gOle\LINR O3uN[^NGW6eeQNONS_0WNOOhQv; mQ wQYuNRRRTagN N:NnbSW0Wv; N 9[cP[sYb!h1\0QVYuf[0RRQv kQ ^Nl?e^b gsQĉ[ N_NSNOOvvQN`b_0 3uTSt ,{AS Nag [8h[ybNOO_G cQgE\ l3u aNGWS StT[8h S~l?e蕡[ybv z^[e0 NOO[ybCgP N>eT [8h[ybNOO_G cQgE\ l3u aNGWS St0[8h0[ybv z^[e0 ,{ASVag 3uNOO^S_N[^:NUSMO 1uqQ Tu;mv[^bXTT7bM|@b(W0WaNGWS cQ3u ~{r3uNOO[^~NmrQg8h[cCgfN cCgNOO~R:ggg8h[0 [^bXT3u gVv 3u0WQgE\ YO^S_;NR.^RvQcQ3u0 ,{ASNag [^bXT7bS N(WNwv[^ ^S_\7bSy0RNwTQcQ3u0VyrkSVel\7bSy0RNwv SN b(W7b;Nb;N[^bXT7bM|@b(W0WcQ3u0 ,{ASmQag 3uN g NR`b_KNNv SNN*NN TINUSrcQ3u N u;mV0`[^O{QNelUSrz7bvbt^eN͑^kuN u;mVc͑^kuN@b(W[^gNGW6eeQNONS_0WNOOhQv1.5 P~2 P b͑^kuN:N]1+NS?eV{NXT0 N 1y[^0(W[Ye:W@bޏ~E\OOn3t^N6eeQT"NrQ&{TS_0WNOO[agNv[YeYeLNXT0 ,{ASNag YeglyNS Te&{TN NagNv SNN[^:NUSMO(WE\OO0W3uNOO N qQ Tu;mv[^bXTGWc gS_0WTl gHevE\OOn1t^N N N ~{RRT T N*b3uKNeN g*ggbLT Tg1t^N N N (WE\OO0Wޏ~4X[{QOi01YNOi1t^N NNYNck8^49r` e4t^P N{:Nޏ~49e0 ,{ASkQag V͑u0aYI{SV b[^/eQ]'Y0W,gu;mweQVXv /eQW +V[^ TewQY NRagNv SNcQNOO3u 10(WcQ3uKNgMR12*NgQ [^S/eM6eeQcbdv;Su0YeI{_/eQT gNGWS/eM6eeQNONS_0WWaNNOOhQ 20cQ3uKNgMR12*Ng[^NGWS/eM6eeQNONS_0W Nt^^E\lNGWS/eM6eeQ 30[^"NrQ&{TS_0WWaNNOO3u[^~NmrQ[hQvvsQĉ[0 ,{AS]Nag aNGWS N,^(W3uN~{r3uNOO[^~NmrQg8h[cCgfNKNew10*N]\OeQ 9hncNOO[^~NmrQ[hQ YXb^bS~l?eǏ>yOQeR[^~NmrQ8h[s^S_U\Oo`g8h[ QwQ8h[bJT0 ~3uN3ub[^~NmrQOo` [N[^~NmrQf>f N&{TNOOagNv aNGWS ^S_ c?eV{ĉ[S_:WJTwvQ NNStvt1u0 ,{NASag ~[^~NmrQOo`g8h[ &{TNOO3u[^~NmrQ[hQv aNGWS ^S_NNSt v^(W2*N]\OeQQwQStwfN N&{T[hQv NNSt v^(W2*N]\OeQT3uNQwQ NNStwfNT8h[~g0 3uN[8h[~g g_v aNGWS ^S_(W3uNcQ_KNew10*N]\OeQۏL[^~NmrQ Yg QwQNOO3u[^~NmrQ Y8hbJT0[ TN[^ 3*NgQ N͑ YQwQ Y8hbJT0[ TN[^Y!kQwQvbJT NgTN!kbJT~g:NQ0 ,{NASNag 6e0RStwfNv3uN ^S_e\LN NKb~ N cĉ[cN7bM|f0Nf06eeQT"NfI{Pge N 9hnccOZZYrQf0uuf0kuf0?bK\yAOS0W0WbS~%f01YN{vf0Yeg8^OONS4~>yOOifI{Pge N kXQ 0NOOYHhh 0 V vQNcNvf0 ,{NASNag NOO~RNXT0QgE\ ZQ~~TQgE\ YONLNXTSvQяN^\3ubNSNOOv GW[LYHh{t0 3uNOO[^bXTNNOO~RNXT0QgE\ $NYbXT gяN^\sQ|v ^S_(W3ueY[3uf kXQ 0NOOYHhh 00NOO~RNXT0QgE\ $NYbXTSvQяN^\]~NSNOO_Gv ekX 0NOOYHhh 0 ۏLUSr{vTOo`{t0 aNGWS [~eQYHh{tv3uN^S_͑pg S~l?e蕔^S_hQeQ7b8hg [L͑p Y8h0 [^~NmrQg ,{NAS Nag [^~NmrQ/fc3uNSvQ[^bXTb gvhQS/eM6eeQT[^"N0 ,{NASVag gNOO3u[^~NmrQT[Eu;m`Q ǑSN Ne_ۏL N Oo`8h[0aNGWS Ǐ^bS~l?e[NOO3u[^~NmrQۏL8h[ [vQXfv[^~NmrQvw['`T[te'`cQa0 Te[vQl[a{Qb{Q0vb{Q INRN[^~NmrQۏLOo`8h[0 N eQ7bg01u$N TN NgNXT0R3uN[-NNvQT0z0OO0(uI{[Eu;m`QT[^6eeQ0"NrQ 1ugNXTkXQ[^~NmrQgh v^1ugNXTT3uNR+R~{W[nx0 N ̑0gNXT0R3uN@b(WQg0>y:SbUSMOpNvQe8^u;m0NN`QT~NmrQI{0 V OQ"}0gNXTNOQe_TvsQUSMOT"}S gsQfPge0 N LNċ0O0S~l?e蕔^S_[WaNNRDn^:WT6eeQ`QۏLgTċ0O 6R[(uNNOO[vS_0WLN6eeQW,ghQ v^ ct^^ۏLte0 mQ /eQc{09hnc3uNm9/eQc{vQ[^~NmrQ0 ,{NASNag N Nyv NeQ[^6eeQ8h{ N Ob[a cĉ[NSvbd`ё0eRё0zRcё0bt9 ^VMRZQXTu;me4 N INRuQ[^ cĉ[NSvO_ё0VYRё ;N1\Ny_XuQN!k'`~NmeRё N [V[0>yOTNl\OQyrk!.s ?e^~NvVYRёTyrk%m40RR!jc%m40INR:NVYRё V Ru[^ c?eV{N gvruP[sY90RuVYRNvbRё N ?e^0>yO0f[!h~N(W!hf[uvYeDR mQ ?e^T>yO~Nv4Ne'`u;mQeRё0;SuQeR>kir0pa>kirI{ N ?e^S>ev^yOO?be4 kQ yrVNXTgqebt90͑^kuNbte40VkuNu;me40Vt^Ne40d[?QT͑pVX?QzW,gu;m9I{ ]N -N.Ynx[vE\lW,g{QOiW@x{Qё AS VlQ] $ONXTv;Su90bt90N!k'`$OkeRё0kuRhVwQ9 VlQ] {kNNXTv'Nl9 ASN ^Nl?e^b gsQĉ[vQN NeQ[^6eeQvyv0 ,{NASmQag [^6eeQ c NRĉ[[ N [^6eeQ N3z[v [^g6eeQ cvQcQNOO3uMR6*NgbMR1t^6eeQvs^GWyOOQwQvvsQf{6eeQ N (WLL]0y\L] V@b(WUSMOgN_c0\PN0JS\PN04xNI{SV ]~ޏ~6*NgN N*gSb*gS]D0u;meR9v^NNT NQNNeSv ~USMO N~;N{b@b(W0WNRDnT>yOO蕤[v^QwQfT c[E6eeQ{ V NS;SugbuGPvL]0y\O{QvL]0f[_]0e(u]USMOvRR>mc]v]D c[E6eeQ{ N yOё01YNOiёTW^\u;meR9 c[E6eeQ{ mQ (W7bM|0Wup;m1\NNXTelnx[[E]Dv cgq7bM|0WWGy%USMO1\NNXTs^GW]D{0YQR]NXTelnx[[E]Dv S cgqR]0WWGy%USMO1\NNXTs^GW]D{elnx[R]0Wv Sgq7bM|0WWGy%USMO1\NNXTs^GW]D{ N y i0{Qk0Uc^cI{LN6eeQ c[E6ebTS_0W TI{\Oirv^:WNyOOi49Q (WSvN!k'`6eeQ-NcbdL]dRRsQ|KNew0Rl[Ot^KNMR*NN^S_4~vW,g>yOOi9 iRYOR c[^NSpeTS_0WNOOhQgRJdeQ[^6eeQ (WSRJdvgpeQ勶[^SR N N~eQNOO ]N V?bK\bSbeP9v ^S_Q gHeQ (WSvbeP9-Ncbd-n[E\'`(OO?bK\[E/eQ9(uT_v,d0ňO0-nnf[wQ[5uI{[E/eQ9(uT iRYOR c[^NSpeTS_0WNOOhQgRJdeQ[^6eeQ (WSRJdvgpeQ勶[^SR N N~eQNOO AS wQ gl[a{Qb{Q0vb{Q sQ|v[^bXT^qQ Tu;mv vsQINRN^S_~Nva{Qb{Q0vb{Q 9hQ cwQ gl_HeRvOSfN0fN0$RQfNI{l_efN@bĉ[vpe{ l gl_efNv *.046>jտk[A*-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH3hN4hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJKHOJQJaJo(-hi+CJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ,KHOJPJQJ^JaJ,mHsH-hpbCJ,KHOJPJQJ^JaJ,mHo(sH%hpbCJKHOJQJaJmHo(sH .06 D x $7$8$H$WD`a$gdN4$d7$8$H$WD`a$$d7$8$H$WD`a$gdN4 $ & F;d7$8$H$WDYD2^;`a$gdH/) $d7$8$H$a$ $d7$8$H$a$j 8 < B D v x   F ؾtaOtؾ"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ %hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH0hpb5CJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH3hN4hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH 4 X Z d Z ` ӹ{dMMdM33hShSCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ %hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(0h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH Z Z (6r0^$d7$8$H$WD`a$gd y!$vd7$8$H$`va$$ & Fd7$8$H$WDa$ $d7$8$H$a$$d7$8$H$WD`a$` ȱȊs\s\F\4"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ *hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ hSCJ KHOJPJQJaJ -hSCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*B&(46pr.0:\^~巠tddRR几Rηddt"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ hpbCJ KHOJPJQJaJ %hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(0h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH ^ V2DBr&($ & Fd7$8$H$WDa$ $d7$8$H$a$$d7$8$H$WD`a$ 4n >TV02BDPzվվoYվվ*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH! *hpbCJ KHOJPJQJaJ -hCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o("<@Bhpr$&(4٬٬o^!hpbCJ KHOJPJQJaJ o(hpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ "HlԻ|g|Q:|-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH(hpb5CJ KHOJPJQJ\^JaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH!hpbCJ KHOJPJQJaJ o(0h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ n\ Jj2xP $d7$8$H$WD`a$$d7$8$H$WD`a$$d7$8$H$WD`a$gd y!lnz02:FT}d}J03h y!hW{CJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH3h y!hlCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH0h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH!hpbCJ KHOJPJQJaJ o(.hpb5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph TX\ >@HJ|~˴xaJa::hpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH3h y!hS))CJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhj0өkQ>Q%Q0h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH$hpb5CJ KHOJPJQJ\aJ 3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH!hpbCJ KHOJPJQJaJ o(*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH02vxNPn46<prt 6 8 R 綟u_͈_uu_uu*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH0h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH !!!!!!!!!!"˱jS<-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH0h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH'hpb5CJ KHOJPJQJ\aJ o(!hpbCJ KHOJPJQJaJ o(hpbCJ KHOJPJQJaJ !!!*""\#^#r#t##$$~%%$&&&'$d7$8$H$WD`a$ $d7$8$H$a$$ & Fd7$8$H$WDa$$d7$8$H$WD`a$d`$d7$8$H$`a$""Z#\#^#p#r#t#######$$$$$|%~%%%"&$&&s\ӊs\ӊBӊӊӊ3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ hpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH&&&&&''f'h'''((^(`(((((((()f)h))))*<*>*L*d*f*******+ì{ìhh%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH('h''(`((((h))*>*f**+,p,,-~../01^ $d7$8$H$a$$d7$8$H$WD`a$$d7$8$H$WD`a$++j+l++,,n,p,,,--|.~...//00111^^^B_D_R_f_h_`ƯٝهمkRƯه0h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHU*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ b g$N*NSN NP[sYv kMOa{QNa{Q9=a{QINRNgGW[^;`6eeQ-S_0WNOOhQ *50%/a{QNpeb g N*NSN NP[sYv kMOa{QNa{Q9=a{QINRNgGW[^;`6eeQ-S_0WNOOhQ *40%/a{QNpe0 a{Qb{Q0vb{Q N^\NyrVNXT0NOO[a0elNL:NRNba{Qb{Q0vb{Q N[^NGW6eeQNONS_0WNOOhQ2 Pv N{a{Qb{Q0vb{Q 90 t^NNaN*NP[sY[^ g$NWYSN NOO?b[^NGWOO?b^Q{byNON~lQ^v Nt^^hQ^NGWOO?b^Q{byvdY b[^NGW"NNfؚNS_0WNOOhQv0 TS^0:S S9hnc[E [[^"NrQĉ[ۏL~STte0 ,{NAS]Nag NOOeR4ls^SR N cgqNOOhQN[^bXTNGW6eeQKN]{0{lQ_:N[^gNOOeRё=S_0WgNOOhQ-[^gNGW6eeQ *ONpe0 NOODё[Le]S>e0S~l?eSN9hncS_0WNOO[aV z^[LR{|RcheR %Nys^GWS>e0 ,{ NASag R:_NOON>yOy)R0>yOOiNSvQN>yO QeR6R^vTc NOW,gu;m:NvvvT{|eR?eV{SR N N͑ YNS0RceO{Qvd[?Q[^&{TNOOagNv [^bXTqQ T~eQNOOV FOd[?Q,gN NQS>eNOOeRё0 [_NOOI{>yOQeRTvQNy)RO?eV{T u;mN gVvVu$O +[^0t^N0͑^kuN0*gbt^NT͑u`I{ ^0S gsQ蕔^S_ cĉ[~N4NeQeRbǑSvQN_ce~NQeR0 ,{Nz [8hTybQ ,{ NASNag aNGWS ^S_QwQStwfNKNew5*N]\OeQ (WQgE\ YOOSR N ~~]\ONXTeQ7bg8h[ [b3uN[^u;mrQċ0O]\O cQ[8ha0 eQ7bgNXT^S_ N\N2N v^(WgeQ:y gHeN0g[k^S_QwQċ0OPge 1ugNXTTgNXTR+R~{W[0vzb cc~0 3uN[^bXT7bM|@b(W0WNE\OO0W NNv St3uv aNGWS SNYXb3uN[^bXTE\OO0WaNGWS eQ7bg8h[0SYXbvaNGWS ^S_6e0RYXbKNew5*N]\OeQ[bg8h[ \ċ0OPgeNSt3uvaNGWS 0 ,{ NASNag aNGWS ^S_(W~NmrQg~_gKNew5*N]\OeQcQ[yba0bybQv (W3u0WvQgE\ lQ^7b;NY T0ONpe0aNGWS vcw>Nb5u݋S?e^lQz0lQ:yeI{ lQ:ygP:N7*N]\Oe0lQ^gne_v ^S_(W3*N]\OeQ\OQfNbybQQ[ nx[Oё NybQKNe NgwS>eNOOeRё g_v aNGWS l?e蕔^S_͑e~~g8h[ (W3uN@b(WQgE\ ~~_U\l;Nċ (W10*N]\OeQ\OQ[ybQ[ v^[bybQv3uN͑elQ^0[ NNybQv aNGWS ^S_(W\OQ[ybQ[3*N]\OeQfNbJTw3uNbvQNtNv^ft1u0 S~l?e蕔^S_[g[gaNGWS NOOSt3uPge0ċ0OPgeT[8h[yba0[ g>NbbvQN͑pgv3u S~l?e蕔^S_~~NXThQeQ7bg8h[0 TS^0:S S9hnc[EۏNekfnxNOO[8h[ybAm z nxONOO]\OOĉ g^_U\0 ,{mQz NOODёy{Ɩ0{tNS>e ,{ NAS Nag NOODёZWcR~b0Yey{cSR 1uT~Nl?e^ReQ"?e{ ǏN,lQqQ{0?e^'`Wё{[c >yOPcRI{SN\O:N gHeeEQ0 ,{ NASVag WaNNOODёǏN,ly/eN~ N S~ 1uS~9hnc[ES>e`Qnc[R/e0NOODёSR N^NS_t^b_b/eQ ~l~YODё cgq"?evsQĉ[gbL0 T~"?e蕔^S_~TQNOO[aNpeT gRJS_I{V } \WaNNOO]\O~9~eQ"?e{0 ^0S^0:S S[cR Nt^^NOO~lDё(uNNOO[av4NeQeR/eQ0 ,{ NASNag NOODё1uT~"?e0l?e cgqL#R]ۏL{t "?e#~~{6R ur4Y{~He{t NbNDёI{0l?e#{6RTwQSOgbL [Dё/eQۏ^0O(u~HeNS[hQ'`0ĉ'`#0 ,{ NASmQag T~"?e0l?e蕌TvsQ~RNXT^S_%NkN(u N_$c`S0*c(u N_Na9eSDё(uTib'YO(uV N_TNOO[a6eSNUO{t9(u0[ݏĉO(uNOODёv c gsQĉ[%NYt0 T~l?e蕔^S_^zePhQ"R{t6R^ ePhQWaNNOODёS>eS& ZP}YNё:ggv[g[&]\O0 ,{ NASNag T~"?e0l?e蕁R:_OSMT ONOODёSe0bN0T~l?e蕁ePhQ~Hevh R:_~HeЏLvc [U~HeċN:g6R RRcؚDёO(uHev0 ePhQNOODё{tSTb6R^0"?e蕔^S_\ gsQ"?e?eV{0Dё[c0DёbNI{`QSeb T~l?el?e蕔^S_\NOO?eV{0NOONpe0R`{t0?eV{[e~HeċNI{`QSeb T~"?e0 ,{ NASkQag ~eQbQNOOv ybQKNe NgwS>eb\PSNOOё0NOOeRё[LS^0:S ~y{0 cg>yOSS>e vQ-NQQgNOOё^S_Ǐ"?e`Q N,g |~S>e nxODёS>e[hQ0Se0_wc0NOO[a{kNv {kNKNe Ngw\PSNOOё0 [[^bXTLR NObeL:NRvNOO[^ 1uNOO[^7b;NTaNGWS cQfNb3u aNGWS ^S_.^RvQǑSOSYXb0 N gRI{e_S>e v^N[U~{Q X[chYg0*g~NOO[aYXb NUON N_NNUOt1uN:NO{NOO[^bXTvX[b0LaS0 ,{Nz gRN{t ,{ NAS]Nag TS^0:S Nl?e^^ cgq 0Nm[^Nl?e^RlQ[sQN/{_?eRS02017034SeNR:_VOW,gu;mO gsQ]\Ovw 0Nm?eRS02017041S ĉ[ EQ[WB\Rϑ TtMYNOO]\ONXT :NNOOeQ7bg0[8h Y8h0Oo`8h[0chHh{tI{cOOagN0 S^0:S 0aNGWS ^S_ NeePhQ[U>yOQeR NSt0OS TRt :g6R R:_zShQS^ O&{TagNvV[^SeRtQeR0 ,{VASag TS^0:S l?e蕌TaNGWS ^S_9hnc^l?e@\0^R0^"?e@\0^NRDn>yOO@\ 0sQNygcL?e^-pN gRR:_WB\>yOQeR~R gRRv[ea 0NmlW[02018087S ĉ[ Ǐ?e^-pN>yOQeR gRve_ R:_~R gRR^0 ,{VASNag S~N Nl?e0aNGWS ^S_ygĉO(uw>yOQeR~T{ts^S0^>yOQeROo`{t|~s^STOo`8h[|~ ekcؚ{t gR4ls^ nxONOOOo`Qnx0Se0[te0 ,{VASNag S~N Nl?e0aNGWS ^S_Ǐb R0^d05uƉ0NTQI{ZSO[ OT(WQgE\ _4>yOQeR?eV{f}v~I{e_ [ ONOOl_0lĉT?eV{ Ǐ7bQzI{ONlQOwSfv_ SelQ_NOO?eV{TRtAm z0NOO[aNpe0NOOhQ0eR4ls^TDё/eQI{Oo`0 ,{VAS Nag NOO[^NS06eeQT"NrQI{SuSS v NOO[a^SebJTaNGWS 0l g cĉ[ۏLbJTv SNQSbfe\PSvQNOOeRё QST\PSvNOOeRё NNeS0 ,{VASVag NOO]\O[LR`{t0S~l?e0aNGWS ^S_[NOO[^vNS06eeQT"NrQ[g Y8h 8hgNXTTNOO[a^S_R+R[8hg~g~{W[nx0 [~ Y8h [^NS06eeQT"NrQSuSSv aNGWS ^S_SeXS0QSb\PSNOOё kXQNOOL?eefN (WybQS_gNOO[av^ZP}Yʑf Se(WQgE\ lQ:y0 N [N[^bXT-N g͑u0͑kNXTN6eeQW,geSS vNOO[^ Skt^8hgN!kvQ-N[^bXT-N gqS͑uNv^S_e Y8h N [N6eeQegn NV[0bXT gRRRTRRagNv NOO[^ kJSt^\8hgN!k0 ,{VASNag S~l?e蕔^S_kt^ c NNON15%vkO[NOO[av[^NS0~NmTu;mrQۏL:gbg0 ,{VASmQag T~l?e蕌TaNGWS 0QgE\ ^S_[:SVQvhQNOO[aOo`ۏLlQ:y cS>yOvcw0lQ:yQ[Sb7b;NY T0ONpe0E\OOQgE\ 0Oё0vcw>Nb5u݋0lQ:ye vQ-NaNGWS TQgE\ lQ:y^S_RvaNGWS lQz0lQ:y-N^S_laOb*NNy N_lQ_NNOOesQvOo`0 ,{VASNag RNOO[a[sRRz0NOO[aV[^bXT1\Nb[^~Nm0u;mrQ9eU NQ&{TNOOagNv ~Ǐ3u0WaNGWS nx 6eeQb"NǏNOOhQvS_g_YSN^NOO_G3~6*Ng v^(WNOOL?eefN-NU_0 (Wl[RRt^kQ gRRRFO\*g1\NvNOO[a ^S_cSlQqQ1\N gR:ggcOvbWTLNN~ gR0b~cSLNN~v^N*gLBlL1\N6*NgN N bޏ~3!kb~cSlQqQ1\N gR:ggcOLNN~v ^S_QSb\PSNOODё0 ,{VASkQag ePhQNOOchHh{t6R^ aNGWS ^S_ZP}YNOO]\ODeR_{|0^ch]\O v^Se\NOO]\ODebS~l?eYHh0NOOchHh^S_PhQ[te0~Nĉ0[hQ g^ N_am9e0SfTk ZP0RsQ.sT8h_ z^ ss gu0ekekPg 0 gagNv0We^S_^z5uP[chHh0 N [yb{|chHh0^~l?e6R[hQ^~NvNOOL?eefN!jg S~l?e蕌TaNGWS ^S_hQb^(uNOOL?eefN SbNOO3uScCgfN03u[^~NmrQOo`h0[^~NmrQOo`8h[bJT0eQ7bgh03uNOO NNybQJTwfN0NOO[yblQ:yUS0NOO[8h[ybh0NOOYHhh0NOOR`{tU_h0NOOёte\PS JTwfNI{0 N e8^{t{|chHh0SbNOO?eV{eN gsQOU_0]\O:y0bJT0;`~0ybe0OQ T{|~hI{0 N "R{|chHh0SbNOODёS>eGl;`h0DёRbQ0S TQI{0 ,{kQz vcwv[ ,{VAS]Nag T~l?e0aNGWS ^S_lQ_NOOOvcwT5u݋ SeStObɋ0>Nb0T cS>yOvcw0 [c0Rv[ T>NbT N~lNvONN S~l?e蕔^S_N8hg SeT>NbNT N~S8hgYt~g Te[ gsQOo`NNO[0 ,{NASag vsQ]\ONXT0QgE\ YObXT g_y _0n(uLCg0s_L[I{ݏlݏ~L:Nv 1uvQ;N{~NybċYe`%N͑v c gsQĉ[vzvsQNXT#N gbrjv yNSl:gsQYt0 ,{NASNag 3uNTNOO[a g NR`b_KNNv 1uS~l?ebaNGWS ~NybċYeݏSl[{tĉ[v 1ulQ[:gsQOl~Nl[{tYZgbrjv yNSl蕝Olvzl_#N0 N ǑSZb0w0*O I{ NckS_Kbk SNSNOOv N (WNSNOOg [^~NmrQ}Ylb[^bXTQ\ N cĉ[SeJTw{t[yb:gsQv N lP0*O 0m9e0pNVSNOONv V N&{TagN:_L"}NOO b^S_QNOO b~ Q etS Z0O0SbNOO]\ONXT r^pb{t:gsQck8^]\Ov0 [ N&{TNOOagNv[^NNO \PbkS>eNOODё VQ>kir0[ݏĉSNOODёT gsQDR_Gv 9hnc^?e^ gsQĉ[YNZ>k0QTS>kir4KNMR NQStvQNOO3uTvQNQeR0[N&{TNOOagNv[^ vQKNMRYSvNOODё (WKNTvOgQgcbdN[pe vcbn:Nbk0 ,{NASNag gsQ~~T*NNEeaQwQZGPf OSRSNOOv 1u gsQƉ`~NybċYebOgq gsQĉ[~NYR0 ,{NAS Nag [ NybQNSNOObQS0\PSNOODёQ[NSL?eYZ N gv SNOl3uL?e YbcwL?eɋ0 ,{NASVag [LNOO3u[Ob6R^T1YOU_6R^ [cOZGPPgeSNOO0Q(uNOONI{%N͑1YOL:Nv ReQ1YO ў TUS 0 ,{]Nz DR ,{NASNag ,gRl2020t^ g eweL gHeg t^g e0,gRl[eKNMR gsQ?eV{ĉ[N,gRl NNv N,gRl:NQ0   PAGE \* MERGEFORMAT - 21 - ^h_r``TaaatbbZccccc(dd eVeeff$d7$8$H$WD`a$gd y! $d7$8$H$a$$d7$8$H$WD`a$$d7$8$H$WD`a$``<`p`r`````aRaTabaaaaaaaab brbtbbbbbbbcccccXcZcccccվwgվggwggվվgghpbCJ KHOJPJQJaJ 3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o((cccccc&d(d6d\ddddddddddde e,eTeVeeefffٱpppVٱٱ3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ ffffffggjglgggggg h"hhhhhhhhii(iRi^ilipiiiiiiijjXj\jdjjjjȱppppppȱppppppppp-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ hpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH,ffflgg"hhjkkkllll:mmmn$d7$8$H$WD`a$gd y! dWD`$d7$8$H$WD`a$$d7$8$H$WD`a$ $d7$8$H$a$ $d7$8$H$a$jjjjjkkkkkllllz@ztzvz~zzzzzzzz{{8{*|,|:|b||||خ耮iخiO3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH'hpbB*CJ KHOJPJQJaJ ph3h'0PhpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(hpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHyy@zvzz{,| }}Bzx $d7$8$H$WD`a$gd y! $d7$8$H$a$$d7$8$H$WD`a$ $d7$8$H$a$$d7$8$H$WD`a$||||| } }}}}}}}}~~p~@Bé||lUé|?|l|l|l*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ %hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(>xz 6ʂvx 46jȱqW>ȱȃȃȃȃ0h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH"hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ hpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH 6l̅B68HJʇ̇Ї҇և؇܇އ $d7$8$H$a$ dWD`$d7$8$H$WD`a$ $d7$8$H$a$$d7$8$H$WD`a$jlʅ̅څ@BNj468FHJX`hj««‘{dT«A%hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(hpbCJ KHOJPJQJaJ -hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH*hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHsH3h y!hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sHhpbCJ KHOJPJQJaJ jlnpȇʇ̇·҇ԇ؇ڇއ"$*,.վվ{s{_K{'h'0Ph'0PCJaJmHnHsHtHu'h'0Ph'0PCJaJmHnHsHtHuhpbCJaJjhpbCJUaJhOjhOUhpbhpbCJ KHOJPJQJaJ -h y!CJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH-hpbCJ KHOJPJQJ^JaJ mHo(sH%h y!CJ KHOJPJQJ^JaJ o(&(*,.$a$309182P. A!4"4#$%S j 666666666vvvvvvvvv6664<6>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666<666666666666666666666666666666666666666666666664668 0@P`p6(88 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SONiN 0nfh3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg ) ///2j ` lT0 "&+`cfj8mquy|jj.!"#%&'()+,.FGHJKMNOQRTU ^ '^fny . $*-EILPSV $+2!j03 @ 0( 6 3 ?H0(  OLE_LINK1_GoBack))))*5X[n 2pt-0vy7X~7:aex|!(6Gns4:QU]o$Ffm   / 9 A J ] ^ c x 4 6 9 A p r z | ( 7 M d k ) C F J R a } 9 S ~ 9Rhl9Xrz/39Iimy}&269NST^b7;VZ9@Yk9z!-59Ayz9BG239?Hdf!#)127hl.69=BGWXYa$:>FW[ls *-79P#(>t6J Y ` 6!;!I!L!e!!!!!!""2"5"d"""""""""###(#X#]#i#t#####,$?$N$Q$^$$$$$$$$$$^%%%,&0&O&U&Y&b&w&&&&&='Q'Z''''''''''(1(((((2)7)t)w)})))))))))))))))))))))OPUV , ##))))))))))))))).k.k 8^8`o(^J,{zH\^H`\)\^`\.\^`\.4\^4`\) \^ `\.| \^| `\. \^ `\)\^`\..kK+ uF nv0YT\Zcjep'h+,RGd>Mdu}~ t!mn +$)<+B6er-D6f +& i< F ?L zT q ? "H Y X^ #  5& & T5 b= D QV X Lm ) K6 6 R e St z  k, , CI ~b .l m GzO"IOg+b6h9X2bbu!K+=kL(9yH3U~htz7(Q!``mw V>_NgAP]=)G;~p0t2Jmppr5_s v>N_5*~./NBgz1:FhK 69`]R,6n`$,J<]l9C N VS ([ i } (!c! y!^z!&"+"^"l"n##&##%#l-#I#Q#!w# $#$;$e$%J$%Z%&}%&'&*&7&8&,\&j&t&' '>/'=4'?'_'"M(UU(5)S))H/).V)\)u]))j)*f*?-*i*n*++D+I+_q+r+,6,7,Q,Jd,9g,jj,? ---t*-4>-B-i-w-. .$'...=8.=.[V.Y.w.6/+/g/j/r/}w/1dD1sb1\c1g2z;2>2H2O2u2N3 $3'3<3UA3]3c4N4T4Yr4s4-t4{4425M5 6#6@Q6@X6Hh6o6v6_ 7707]7y7}7 88_!8+8t18:8D8UJ8T8q8l9\69=9A9GX9":&:2:!;:L:LN:_:K;AS;T;Y;Y;];<<t <<<!<q(<P)<LF< =!=Y=f=w=z=>>>y>?"k?@@@#@/@[8@kAA|*A5ANA"TAYAtABB!B,Bd}BCn CCJC3XCcCpCTDfDlnDE1E%ENE+aElEF+F.FKFCQF XFLFkG G.KG4lGH(H(H1H==H1I4IIOIWI*`ItIV~I#J9J@JPJ`JK&HKrNKPKUKE\KleKL::LCL]L{LMM0MCMgwMyMN_ N NG!N?3NO O4-O/RO"P&P'0P]0P92PsBPDP5rP_Q QvQ QS+Q|VQRY)R"+RQRvnRqRSSS.*SZ/S8SUSgdS\mSzS}S~STT$T7TETmTUU$Us&U:UVV/V(TVWL8W1=W.CWFWTWhWR{W@3X4X!GXXKXQQXRXbXY*Y,0Y5UY{Y\Z *ZJuZy[V0[9[!C[N[1^[x[}[\\3\fM\V\a\f\q\+t\]]]]h(].]D]K]s]w~]"^=^K^Y^ v^G^S_\_vh_2z_{__`O`,(`K`W`Pc`aaaaaaaGaKa5ma bbb{0bpbtc)c2EcJc Pc}cd'd/:dEdMd[dedud eeeeS'emJejff&f1ft3fKfufg5#gi(g.)g^gagkgkgogsg(hhhhIh'JhcQhxdi/gijiV{iG j.j9jX?j~?j@}jk kk'/kBkCk>dkll@,lI/l9lHlSlnl3mm0xmn)nnm3n7nfnNooy1o'_oL_o6jo7ppp95pEp5Ppnp,q";q>q Jqi\qdqoqr rhr)r7rRr(sB0sBZs_s3vs%tBtctAuSCvrvLuvjw ww$w5wVgwiwIxt4x5x_x y yH'y,y5iy=z;Fz+z {{2{t{2{i<{?{D{|}}.}}]A}B}V}r}~l7~x8~Y~xl~w|~2 td!-(}+4HVm *3:cxu):;A^LTY'fuwxN^w{E ESr2,\w U,J e:w<LmspwLF\mv!&x8DvUW{h&TB2j1 y-(9X mt}XFO\e}(@CDw ' w{188RAJmZ0@t QX^ c&~`,LZ $]1X]\qb&Q6dY\.f !+W.9J6_uaejZy~~'v>FS,Y /0BCi~ aU/Kva$$(nf lx| !EST*XgXm 5al-<DBB\hra 9a R%KMhl &>)BmJvi*PV_aEkz- v.FGL^NTSV!)YFKNR&j(*37HUdC|R^tVO!v0Oos}&578"'0BIhNRbir"./CJPS'j0781TmpoHrg$&WgfDk%uiv *KMP|m;tzz ?eo%*>CC!EJAV!d y@1 +m/4ak,#PfrCw We8 ,VR,8D\(gqru NPS@cgnNAK$hPj 7?@VR *>F~v?y O/5AJXrI~l#';*-)@H iuv2W(D3m8pnL"5+7I;[lu{{(Y89tK\MwTc*7tYdeHjr05TV@e{kt HSY~|8Yejn0&x1La~1u:;[rdSiJz-}d3 RWafj %up&xy!z q'6?f I2Ui}P[kSz !Gj|}Ts<M^d5yk-@A/Mxv>2bJ\h?Y`+02}J\ } <4=BoY]?]6ay{ (&#JRoxH]w.34R%^"H$Em#=E{~x,5JnW'La;CZ^a Hr@[ISjotqA,'a6WC**dBWJmU[df~ Fs] +5Ey~5q8q1#R389wt5/]L Rlj.J +I`R\M O us G 8U"ZE@G3R\.l["2sT .W!tX"ka#@+K$p$z$a&!&j'as'Y/)*T1Jl47U5&|66:9qH;h>+t#>dm1?qm?%ADBC eD\E*]G#{G JOIKwkP' QR)QR]bS46T,kT7XfhYb9[}[b]`o_ )`wa!b`bvcAe99he7lzj/nGo qR22sm9tnv){w]z_{))@5#>#X>#>#)hh^Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7E eck\h[{SO;([SOSimSun;= |8ўSOSimHeiA4 wiSO_GB2312wiSO;5 N[_GB23127.@ CalibriA$BCambria Math Qh`|'* :#K:#K!4))3QX)$Pi 2! xxLenovo Administrator Oh+'0p  , 8 DPX`hLenovoNormalAdministrator42Microsoft Office Word@hx@`@h!oU@n|:#՜.+,D՜.+, X`t| MicrosoftK) d ?GKSOProductBuildVer2052-11.1.0.7989 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~Root Entry F 81TableXEWordDocument5SummaryInformation({DocumentSummaryInformation8CompObju F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q